NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HIỆP HÒA

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc theo chế độ Thủ trưởng, nhằm đề cao trách nhiệm và đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo Phòng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền được giao.

2. Thực hiện nguyên tắc mỗi công việc chỉ giao cho một tổ chức, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giao phụ trách công việc nào phải tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc đó theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                                                                                    Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa